Aarhus studenter
gymnastik & fitness

Bliv medlem

alle vores hold er med tre prøvetræninger

Sådan tilmelder du dig

Referat fra ASGs generalforsamling 6. februar 2019

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Christian Bejlegaard

Referent: Ida Marie Nielsen

Stemmetællere: Stine Dall og Mette Wrang Andersen

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da indkaldelse er sket senest 3 uger inden (15. januar 2019) via foreningens hjemmeside samt på mail til alle medlemmer.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

 

3. Formandens beretning

I det seneste bestyrelsesår, der er gået har Mette været bestyrelsesformand, Marlene næstformand, Stine udvalgsrepræsentant for Arrangement, Ida for PR, Mette-Katrine for Gymnastik, Kristina for Fitness og Christian som Kassér. Det er dem der har truffet beslutninger sammen med de 4 udvalg, vi har i foreningen.

Indenfor det sidste halve år har bestyrelsen været ramt af udfordringer i form af arbejde, flytning og udvekslingsophold, men eftersom vi er en studenterforening, hvor man kan forvente at medlemmerne bliver færdiguddannede og følger deres studiets gang, har vi fundet løsninger på det hele.

I 2018 har vi haft 504 medlemmer. Der var 173 betalende gæster til Forårsopvisningen, vi havde besøg af et gæstehold og afholdt en fest om aftenen.

I foreningen afholdte vi ASG-seminar, hvor bestyrelse og udvalg mødes og får en status på foreningen og brainstormer på nye idéer.

Der er 10 aktive gymnastikhold i sæsonen 2018/2019. Vi har i denne sæson været lidt udfordret på fitness-siden, hvor der kun er 8 hold her efter jul og færre inden jul.

Og så erfarede vi, at det er fedt at have egne højtalere med til Forårsopvisning.

Der er 47 frivillige i foreningen. Nogle af dem var med som frivillige på NorthSide for andet år i træk i 2018. Det første år var godt, det andet år var vi sure på dem men i år er der blevet lovet bedre forhold og muligheder for valg af vagtplaner.

Jeg vil gerne sige en stor tak til de frivillige og for de 2 år, jeg har været formand i ASG. Jeg er trist over at stoppe, for det har været fedt at arbejde med jer.

Tak!


4. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer, derudover Ingen. De skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen.

 

4a. Forslag til vedtægtsændringer:

Godkendelse af vedtægtsændringerne:

§ 1. Navn, hjemsted og tilknytning

Stk. 1. Foreningens navn er “Aarhus Studenter Gymnastik” (ASG).

 • Forslag om at ændre navnet til “Aarhus Studenter Gymnastik & Fitness”

Vi vil gerne have vedtaget en navneændring, da vi har kaldt foreningen “Aarhus Studenter Gymnastik & Fitness” i nogle år nu.

Ændringen er vedtaget.

§ 4. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse
Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned. Den indkaldes med mindst tre ugers varsel via foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer.

 • Ændring: Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned. Den indkaldes med mindst tre ugers varsel via foreningens hjemmeside.

 

Afstemning: 13 var for, 8 var imod.
Ændringen kræver derfor en ekstraordinær generalforsamling ved den nye bestyrelse, da der ikke var ⅔ flertal for ændringen, som der skal være.

§ 6. Valg til bestyrelsen

Stk. 2. Bestyrelsen består af højst 7 medlemmer og har højst 2 suppleanter.

 • Stk. 2.a. Foreningens kasserer vælges af bestyrelsen ved ansættelse af en kontoransat. Med mindre der er flerstemmigt ental på generalforsamlingen om at afskedige denne, vil den kontoransatte automatisk være valgt som et af de 7 medlemmer i bestyrelsen.

 

Der er stemt for.

Stk. 6. Det skal tilstræbes, at der indgår såvel trænere som menige medlemmer i bestyrelsen.

 • Ved stemmelighed tilstræbes at der indgår såvel trænere som menige medlemmer i bestyrelsen.

Det er vedtaget.

Stk. 7. Af de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges først en formand og dernæst en næstformand. Disse vælges ved simpelt flertal, hvor alle fremmødte medlemmer har én stemme.

 • Af de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges først en formand og dernæst en næstformand. Disse vælges ved relativt flertal, hvor de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer har hver én stemme. Dette besluttes på generalforsamlingen.

 

Baggrunden er, at alle skal stemme om, hvem der skal være formand og næstformand. De 7 medlemmer har konstitueret sig selv de sidste år.

Det er vedtaget.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af disse vedtægter kræver 2/3 flertal blandt deltagerne i den ordinære generalforsamling eller simpelt flertal ved en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af hinanden. I øvrigt behandles vedtægtsændringer som andre forslag til generalforsamlingen.

 • Stk. 1. Ændringer af disse vedtægter kræver 2/3 flertal blandt deltagerne i den ordinære generalforsamling eller relativt flertal ved en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af hinanden. I øvrigt behandles vedtægtsændringer som andre forslag til generalforsamlingen.

Et simpelt flertal, når der er flere end halvdelen der stemmer for. Relativt flertal er, når der er flere, der er for end imod.

Det er vedtaget.

§ 13 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kræver vedtagelse med 3/4 flertal ved en ordinær generalforsamling samt simpelt flertal ved en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der tidligst indkaldes en uge og senest en måned efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal formålet klart fremgå.

 • Stk. 1. Foreningens opløsning kræver vedtagelse med 3/4 flertal ved en ordinær generalforsamling samt simpelt flertal ved en ekstraordinær generalforsamling, hvortil der tidligst indkaldes en uge og senest en måned efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal formålet klart fremgå.

 

Uafhængigt af blanke stemmer, skal der være flere for end imod.

Det er vedtaget.

5. Aflæggelse af regnskab

Gennemgang af overordnede poster:

Specifikation i noter, hvis der er forskel på det, der er budgetteret med og brugt.

 • Fitness var en mindre indtægt end budgetteret. Det samme er gældende for gymnastikmedlemmer grudnet færre hold.
 • Støtte og tilskud: Størstedelen er fra AUS, hvor vi har fået mere end budgetteret. Ellers er det fra kommunen.
 • Andre indtægter: NorthSide og éntre til Forårsopvisning.
 • Færre trænerudgifter end budgetteret grundet færre hold.
 • Lokaleudgifter: større end budgetteret grundet fortsat afhængighed af private lokaler.
 • Administrationsudgifter: mindre end budgetteret, da der ikke skulle betales så meget løn til de kontoransvarlige, da der var taget højde for et overlap ifm. oplæring af ny.
 • Materialeudgifter: mere end budgetteret, men mindre næste år, da meget kan genbruges.
 • Udvalgsudgifter: noget der har været budgetlagt på flere poster - mere gennemskueligt næste år.

 

Årsresultat på 19.218 kr.

Der er ingen spørgsmål til regnskabet for 2018.

Det er godkendt.

 

6. Vedtagelse af budget og kontingent

Ændringer på fitness-siden: som noget nyt kan man nu vælge at gå på og kun betale for kun ét hold.

Spørgsmål: Hvis nogen undrer sig over, at skulle betale 250 kr. for en time på tre kvarter, når man også betaler det samme for et hold på 2 timer?

Svar: Vi har valgt at tage alle hold over én kam i forhold til pris, da der er for meget arbejde i at lave forskellige priser til hvert enkelt hold.


Budget

 • Fitnessmedlemskaber: er budgetteret lavt, da vi ikke ved, hvordan det nye tiltag vil fungere.
 • Gymnastikmedlemsskaber: regner med nogenlunde det samme i 2019.
 • Støtte og tilskud: hvis vi får flere kommunale lokationer frem for de lokale, får vi mindre i tilskud fra kommunen.
 • Andre indtægter: NorthSide og éntre til Forårsopvisningen.
 • Trænerudgifter: budgetsat det samme som i 2018, men stadig muligt at få flere hold og dermed trænere.
 • Trænerpleje: tøj med logo i 2019.
 • Lokaleudgifter: Regner med flere kommunale frem for lokale lokationer.
 • Administrationsudgifter: nogle er rykket ned til Arrangement Udgifter. Der er blandt andet også budgetteret med en ny computer til kontoret.
 • Materialeudgifter: Der er budgetteret med rigtigt TRX udstyr, som er dyrere end det billige og “falske”.
 • Arrangements Udgifter: der er sat flere penge af på denne post til blandt andet en jubilæumsfest, som der er budgetteret 100.000 kr. til.
 • Udvalgsudgifter: frivillige skal også have tøj med ASG-logo i 2019.

 

Årets resultat budgetteret for 2019: - 225.650 kr.

Budgettet er vedtaget.

 

7. Valg af bestyrelse

Fratrædelse af bestyrelsen:

 • Mette Wrang Andersen (Formand)
 • Marlene Enersen Maagaard (Næstformand)
 • Christian Bejlegaard Thomsen (Kasserer)
 • Stine Dall (Arrangement)
 • Mette-Katrine Schrøder (Gymnastik)

 

Bestyrelsen indstiller:

 • Caroline Gram (Formand)
 • Kristian Jensen (Næstformand)
 • Kirsten Ravn (Kasserer)
 • Lisbeth Rindom (Gymnastik)
 • Nina Selmer (Arrangement)

 

Genopstiller til bestyrelsen:

 • Ida Marie Nielsen (PR)
 • Kristina Frøkjær (Fitness)

 

Ingen andre stillede op til bestyrelsen, alle opstillede blev derfor valgt ind.

8. Valg af suppleanter

Tidligere suppleanter:

 • Amanda Daugaard Hansen
 • Line Bau Jensen

 

Bestyrelsen indstiller:

 • Amanda Daugaard Hansen
 • Mette Wrang Andersen

 

Ingen andre stillede op som suppleanter, bestyrelsens indstillede suppleanter blev valgt.

 

9. Valg af formand, næstformand

 • Formand: Caroline Gram
 • Næstformand: Kristian Jensen

 

10. Valg af to kritiske revisorer

Genopstiller:

 • Jesper Fredlev

 

Genopstiller ikke:

 • Kristjan Friis Overgaard

 

Bestyrelsen indstiller: 

 • Kristian Pedersen

 

Jesper Fredlev og Kristian Pedersen blev valgt.

 

11. Eventuelt

Forslag skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse på hjemmesiden.

Pedel

Jesper Rost har været pedel i flere år og er meget hjælpsom med alt ude på lokationerne og når der skal fikses noget nede på kontoret.

Han vil gerne stoppe næste år, så vil høre om der er andre der vil være det.

Ordet er frit

Spørgsmål til vedtægtsændringen, der ikke blev stemt for: Den ekstraordinære generalforsamling - hvornår skal den afholdes?

Svar: Tidligst en måned efter den ordinære generalforsamling og der skal inviteres senest 14 dage inden.

Til den nye bestyrelse at tage med: eventuelt ændre “alle medlemmer” til “samtlige medlemmer” i stedet i indkaldelsen til generalforsamlingen.