Referat fra generalforsamling 2/6-2021

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Nick, Ida Marie og Kirsten Ravn.

 

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

 

Formandens beretning

Jeg havde forberedt en beretning i februar, som jeg har ændret i nu, da der sket mere at berette om. Egentlig vil jeg sige, at jeg synes, vi skal glemme Corona lidt, for det har domineret alle steder det sidste lange stykke tid, så det vil jeg ikke sige mere om.

ASG er en forening, hvor der er sket en masse det sidste år, selvom man har tænkt at, “der er jo ikke sket noget”. Men det er der faktisk. Vi havde opstartsmøde i sommers med det største fremmøde i lang tid fra både instruktører og frivillige. Lige så stor opbakning var der til alle vores prøvetræninger i september, selvom man både skulle tilmelde sig og der var begrænsninger ift. antal. Der var mange, der ville gå til gymnastik i ASG, og det var fedt. Det betyder jo, at vi har nogle gode hold, der laver noget fedt gymnastik.

I løbet af hele efteråret kørte det frem og tilbage med restriktioner og regler ift. foreningsidræt og forsamlingsforbud. Da det var muligt fik vi blandt andet afholdt en danseworkshop, som vores frivillige havde planlagt afholdelse af. Vi har generelt mange gode frivillige, som er meget omstillingsparate, som især er kommet til udtryk under Corona. De har planlagt begivenheder, som blev aflyst. Så planlægger de noget i en mindre skala, for at det skal kunne lade sig gøre, og så bliver det også aflyst. Der blev sat standby på arrangementer, men der er også blevet tænkt i andre løsninger. Vi har holdt online træninger, træninger udendørs og igen indendørs træninger her til sidst. Opbakningen fra sæsonstart har varet ved hele sæsonen trods udfordringer. Det har kun kunne lykkes fordi alle har kæmpet, holdt gejsten og humøret oppe. Og det vil jeg gerne give et kæmpe skulderklap til.

I sæson 20/21 havde vi 415 medlemmer, 33 frivillige, 10 gymnastikhold og 6 fitnesshold (i efteråret 2020). Det har været småt med arrangementer for frivillige og medlemmer, men et arrangement vi dog har kunne afholde var ASG Banko, da det foregik online og hjemme i stuerne. Det var en stor succes og det viser bare, at vi har en masse frivillige, som har lysten og evnen til at få noget ud af det, der er muligt.”

 

Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag

 

Aflæggelse af regnskab

Karoline Lender, startede som kassér i oktober. Karoline er den eneste ansatte i ASG og hun holder til nede på kontoret.

Fremlæggelse af:

Pga. corona har vi ikke fået det underskud, som der var budgetteret med, men ender med et overskud på 6.878 kr. Pengene skulle have været brugt på de arrangementer, som vi ikke har kunne afholde.

Ift. medlemsskaber har vi fået mere ind end regnet med. Det er positivt, men vi har også haft det samme medlemstal som sidste år.

Vi har fået mere støtte i år blandt andet gennem Salling Fonden og Aarhus Kommune.

Vi har fået samme støtte fra AUS og Aarhus Kommune, som vi plejer.

Trænerudgifterne er mindre, da der ikke er blevet brugt til godtgørelse og kurser som budgetteret.

 

Spørgsmål:

Betaler vi stadig lokaler, selvom det har været lukket ned?

Ja, bla. til DGI-huset, da de har været presset pga. Corona. Men de har lavet en ordning med, at 50 % af det beløb, vi har betalt, kan vi bruge i lavsæsonen i år og frem til næste år. Vi har også fået lokalestøtte fra Aarhus Kommune, som vi plejer.

En post der stikker meget ud er arrangementsudgifter, da vi ikke har kunnet afholde noget. Så den er stort set uberørt.

Sidste år gav vi julegaver til hvert udvalg, som en tak for deres indsats og for at være så fleksible, som de er. Så der har vi brugt lidt.

 

Vedtagelse af budget og kontingent

Ift. budgettet for 2021 er der noget nyt: Note 11 - kompensation. Det er en ny post i 2021 til de hold, der har været ramt af nedlukning og ikke har afholdt træning. Gymnasterne på de hold kan søge kompensation ved at sende en mail.

Sidste år havde vi sat penge af til engangsstøtte til hver gymnast på 100 kr., som er blevet betalt tilbage i foråret (pengene skulle oprindeligt bruges på redskaber eller tøj til opvisning).

Der er en udgift til kontoret, som skal have en makeover. Ellers er der ikke mange ændringer ift. 2020.

Gymnastikmedlemsskaber bliver sat lidt op pga. Landsstævne 2022.

 Fitnessmedlemsskaber er sat ned, da der ikke har været mulighed for salg i 1. semester 2021.

 

Spørgsmål:

Hvad står der på kontoen?

Der står 500.000 kr., men der er budgetteret med et underskud på 300.000 kr. det næste år.

 

Kan alle godkende budgettet?

Budgettet er godkendt.

 

Valg af bestyrelse

Fratræder bestyrelsen:

Genopstiller:

Bestyrelsen indstiller:

 

Spørgsmål:

Der mangler en repræsentant fra gymnastikudvalget - hvad gør man så?

Gymnastikudvalget skal lige finde ud af, hvordan de løser det internt i udvalget.

 

Er der andre, der ønsker at stille op til bestyrelsen?

Nej

 

Da der ikke er noget valg, er alle indstillede til bestyrelsen valgt.

 

Spørgsmål:

Står der noget om i vedtægterne, hvor mange man skal være i bestyrelsen?

Vedtægterne siger bare maks. 7 personer, så bestyrelsen kan godt bestå af 5.

 

Valg af suppleanter

Lisbeth Rindom og Ida Marie Nielsen genopstiller ikke.

Emilie Gottlieb stiller op og er ny suppleant.

 

Valg af formand og næstformand

Bestyrelsen deler formandskabet blandt dem.

 

Valg af to kritiske revisorer samt to suppleanter

Jesper Fredlev og Kristian Pedersen genopstiller.

 

Eventuelt

Til næste generalforsamling skal der være en vedtægtsændring, så punktet om ‘Valg af formand og næstformand’ skal væk. Så er punktet væk om 2 år.

Husk at foreslå en vedtægtsændring, så det er muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, hvis det engang bliver aktuelt.